Cisterner

Den som lagrar och hanterar olja eller andra brandfarliga vätskor är ansvarig för att lagringen sker så att riskerna för skada på miljön eller människors hälsa minimeras.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Bestämmelser om hur det ska gå till finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Reglerna gäller förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra typer av brandfarlig vätskor i cisterner som rymmer 1-10 m3. Alla olika typer av cisterner omfattas, både i verksamheter och hos privatpersoner och de kan vara placerade inomhus, utomhus, i eller ovan mark. För vissa cisterner som är större än 10 m3, gäller sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Informationsplikt

Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska plan-, bygg- och miljöenheten informeras mins 6 veckor innan cisternen tas i bruk.

Föreskrifterna gäller:

  • Cistern helt eller delvis i mark för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja rymmande mer än 1 m3 samt tillhörande rör- och slangledningar.
  • Cistern utomhus ovan mark för förvaring av diesel, spillolja eller eldningsolja rymmande 1-10 m3 samt tillhörande rör- och slangledningar.
  • OBS! Information om cistern inomhus rymmande 1-10 m3 eldningsolja behöver inte lämnas.

Återkommande kontroll

En cistern ska kontrolleras reglerbundet för att säkerställa att den är hel och tät och uppfyller de krav som finns. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag och ske vart 6:e år för cistern utankorrosionsskydd och vart 12:e år för cistern med korrosionsskydd.

Skrotning av cistern

När en cistern tas ur bruk ska den tas om hand på rätt sätt. Den ska tömmas, rengöras och antingen avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att vidta åtgärder så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Du måste också meddela att cisternen tagits ur bruk till Plan-, bygg-, och miljöenheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:




Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö