Protokoll och kallelser

Här kan du se kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna samt kommunens olika råd.

Om sammanträdesprotokoll

Alla sammanträden ska protokollföras. Sammanträdesprotokollen är så kallade beslutsprotokoll, av vilka det ska framgå vilka ärenden som togs upp för beslut, vilka förslag till beslut som lyftes, vad som beslutades, och vilka som stod bakom beslutet.

Det är mycket viktigt att protokoll förs, då det är genom dessa som allmänheten kan ta del av hur kommunens politiker agerar, hur de avser förvalta skattepengar, och hur de i övrigt förvaltar sitt av folket givna förtroende.

Protokollet sammanställs av sekreteraren. Därefter läses det genom av ordförande och justerare – en roll som vandrar mellan ledamöterna. Justeringen fungerar som en säkerhetsgaranti, för att inga fel eller oegentligheter ska leta sig in i protokollet.

När protokollet är justerat anslås det och publiceras på kommunens anslagstavla. Det är då som kommuninvånarna kan ta del av det, som berörda parter kan läsa sina beslut, och eventuellt besluta sig för att överklaga ett beslut de anser vara felaktigt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: