Så sparar vi energi

Här får du veta hur Öckerö kommun rustar sig inför den ansträngda energisituationen. Här finns även tips och råd om hur du själv kan spara energi.

Energisituationen är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk för att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter. Vi behöver förbereda oss och agera tillsammans för att mildra effekterna. Det gäller alla – myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Genom att förbruka mindre el kan vi minska risken för elbrist.

Elanvändningen minskar

Tillsammans hjälps vi åt att minska konsekvenserna av den ansträngda energisituationen.

Öckerö kommun följer gällande rekommendationer och direktiv från ansvariga myndigheter. Vi arbetar sedan många år kontinuerligt med åtgärder för att minska energiförbrukningen, både av kostnadsskäl och av miljö- och klimatskäl.

Enligt elnätsleverantören Ellevio har hushållen i Öckerö kommun förbrukat 20 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med samma period under åren 2019-2021.

Om elen stängs av

En frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott och det är större risk att som elkund bli berörd av ett vanligt strömavbrott i vinter än av en planerad frånkoppling av el.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Egen beredskap

Som medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Så förbereder du dig för strömavbrott - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hemberedskap - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Beredskap för företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid samhällsstörning, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva eller ställa om sin verksamhet, av yttersta vikt.

Beredskap för företag (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri energirådgivning

Öckerö kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för dig som vill få tips och råd om hur du kan få ned din energiförbrukning. Besök kan bokas i mån av tid både för företag och privatpersoner.

Energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats.

Tips om energibesparing

Använd el vid rätt tid på dygnet, sänk värmen inomhus, använd mindre varmvatten och stäng av apparater och släck lampor. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.

Här hittar du handfasta tips som kan hjälpa dig att spara energi med enkla medel.

Energi och uppvärmning | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Ellevio | Spara energi i hemmet – en vandring rum för rum Länk till annan webbplats.

Ellevio | Så kan du påverka din elkostnad Länk till annan webbplats.

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tema: Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Flytta och minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats.

Så sparar Öckerö kommun

Att spara energi är ingen ny fråga för Öckerö kommun.

Kommunen har sedan flera år tillbaka haft ambitiösa mål på energiområdet. I visionen för 2025 nämns målet att all energi som förbrukas i kommunen år 2025 ska vara förnybar.

Energieffektivisering | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Sedan 2018 ingår Öckerö Fastigheter i Sveriges allmännyttas Klimatinitiativ och ett mål som bolaget antagit är att till år 2030 ska ha minskat den genomsnittliga energianvändningen med 40 procent jämfört med 2008. Varje år avsätts särskilda medel i underhållsplanen för energieffektiviseringar och under 2022 genomförs bland annat ventilationsbyten för att förbättra prestandan och sänka energiförbrukningen.

I juni 2022 beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att identifiera potentiella objekt där solcellsanläggningar kan etableras. Ett arbete har påbörjats med en handlingsplan för kompletterande energieffektiviseringsinsatser.

Kommunen deltar bland annat i Kommunens klimatlöften – Klimat 2030, ett initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Inför 2022 har alla 49 kommuner i Västra Götaland antagit klimatlöften; Öckerö kommun ska bland annat genomföra minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter och installera solenergi i minst en anläggning. Ett planeringsarbete har påbörjats för installation av solceller på Bergagårdskolan i enlighet med årets klimatlöfte.

Vi har antagit fem klimatlöften | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Kommunernas klimatlöften 2022.pdf (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Öckerö kommun har sedan länge installerat solceller på ishall, idrottsanläggning, en förskola och en gruppbostad. Kommunen arbetar kontinuerligt med att effektivisera uppvärmning, ventilation och att se över fönster, byta värmepumpar och byta ut lampor till LED så snart de ska bytas. Till följd av den rådande energisituationen snabbas vissa pågående insatser på och prioriteras högre i arbetet som till exempel driftoptimeringsarbete i styrsystem, byte av ventilationsanläggning, upprustning av värmesystem på förskola. Störst möjlighet till att faktiskt spara energi är uppvärmning och ventilation av kommunens lokaler.

Vi ser löpande över hur kommunen ytterligare kan bidra till minskad energiförbrukning och belastning på elnätet.

Kommunen vill värna om tryggheten och säkerheten. Därför finns det inga planer på att släcka ner delar av gautbelysningen. Det finns en anledning till att gautbelysningen finns där den finns.

Vi ser över möjligheten att i de lokaler där verksamheten tillåter det sänka temperaturen med 1-2 grader. I ett första skede avser det kontorslokaler och vissa skolor och specifika rum eller utrymmen som sällan används eller där funktionaliteten inte märkbart påverkas av en temperatursänkning.

  • Två procent av den totala elanvändningen i Sverige är cirka 3 TWh (terawattimmar).
    Det är ungefär lika mycket som vi kan spara tillsammans genom att sänka värmen inomhus med en grad och halvera användningen av varmvatten, bara i bostadssektorn.
    (En grad innebär cirka 1 TWh och en halverad användning av varmvatten ger cirka 2 TWh.)
    Källa: Energimyndigheten

Senast uppdaterad:

Publicerad: