Frågor och svar om förskolan och grundskolans omställning

Vi har fått in många frågor den senaste tiden som berör omställningen inom förskolan och grundskolan i Öckerö kommun. Här får du svar på de vanligaste frågor som vi får just nu.

Varför behöver skolans organisation förändras?

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. Skolans ekonomi styrs till stor del av antalet barn som bor i kommunen. När antalet barn minskar, minskar skolans intäkter eftersom barn- och elevpengen minskar. Vi behöver göra förändringar för att anpassa verksamheterna inom förskolan och grundskolan till färre barn samt minskade intäkter.

Hur ser skolorganisationen ut framöver?

Arbetet med att anpassa skolorganisationen har pågått sedan 2019. Skolorganisationen har anpassats och inför höstterminen 2023 ställt om till F-3 skolor på Fotö, Hönö, Öckerö och Rörö, en F-6 skola på Björkö samt två 4–9 skolor på Hönö och Öckerö.

Som vi informerade om den 14 juni har förvaltningen på grund av bristande elevunderlag på Hälsö skola gett förslag på att stänga skolan inför höstterminen 2023.

Förslag om att lägga ner Hälsö skola | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Varför har utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningen en ekonomi i obalans?

Redan inför budgetåret 2022 hade flera enheter färre barn och elever utan att i tillräcklig omfattning lyckas anpassa verksamheten till minskade intäkter. Det har gett en obalans i ekonomin. Därför startade 2023 med ett underskott, då enheterna inte hade påbörjat anpassningen i tillräckligt stor utsträckning.

Det är dock viktigt att förstå att förändringarna inte innebär en nedskärning utan det är en anpassning till förändrat barn- och elevantal. Det är även viktigt att förändringarna görs nu eftersom utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen annars kommer att gå med ytterligare underskott framöver.

Hur berörs personal på skolorna?

Vissa skolor behöver göra större anpassningar än andra beroende på enhetens storlek, antal barn, personalsammansättningen och hur de lyckats anpassa organisationen. Anpassningarna kan också medföra förändrade arbetssätt och att tjänstefördelningen påverkas. I omställningsarbetet följer kommunen Lagen om anställningsskydd.

Hur ser antalet barn ut framöver?

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Till hösten börjar 134 barn i förskoleklass (barn födda 2017). 134 barn som ska fördelas på de sex skolor i kommunen som tar emot förskoleklassbarn till hösten. I snitt blir detta ungefär 22 barn per klass. De 134 barn som börjar förskoleklass kan jämföras med de 168 elever som slutade årskurs 9 i år. Det blir en minskning med 34 barn inom grundskolans verksamhet till hösten.

Inom förskolan ska de 134 barn som lämnar förskolan ersättas av de 83 barn som föddes i kommunen 2022. Detta är en minskning av 51 barn totalt inom förskolans verksamheter till hösten. Antal barn minskar även under 2023. Därför kommer skolor och förskolor att även fortsatt behöva anpassas till färre barn under de närmsta åren.

Hur stöttar vi elever i behov av särskilt stöd?

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En del elever har även rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. De organisatoriska förändringarna gör det möjligt att skapa bättre förutsättningar för alla barn och elever i kommunen.

Idag ges extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd är insatser som ges utöver den ordinarie undervisningen. På många skolenheter ges specifika stödinsatser i form av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Det finns även en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för ett fåtal elever.

Hur arbetar Öckerö kommun för att öka antalet barn?

Öckerö kommun arbetar bland annat med bostadsförsörjningsfrågor för att ge en positiv befolkningsutveckling med fler personer i arbetsför ålder och fler barn.

Bland annat pågår nu byggnationen av 39 hyresrätter på Björkö med inflyttning under våren 2024. Kommunen står även i uppstarten för byggnation inom detaljplanen Öckerö nya centrum (DP 1) där cirka 300 lägenheter kommer att byggas.

Relaterade nyheter

Detaljplanen för Öckerö nya centrum har vunnit laga kraft | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Nu påbörjas byggandet av fler hyresrätter i kommunen | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Planprioritering 2023-2024 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: