Granskning - Detaljplan för Gamla Minnessten, Öckerö 2:799 och del av 2:620

Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2024 att detaljplanen för Gamla Minnestenska ska skickas ut på granskning. Granskning sker under perioden 9 april - 24 april 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Planförslag

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter inom fastigheten Öckerö 2:799. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling i ett kollektivnära läge. Vidare ingår det i detaljplanen att värna om befintlig topografi, gröna värden och kulturmiljövärden som är till gagn för närområdet och som berättar om öns historia och utveckling. Själva planförslaget syftar också till att ange inriktning för arkitekturen, säkerställa god boendemiljö och främja en mobilitetslösning som fokuserar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bebyggelsen såväl som anslutande markområden inom planen ska ha god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet omfattar cirka 3 400 m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, nära Norgårdsvägen, strax väster om gatan Skärhamnsås. Detaljplanen bedrivs enligt ett standardförfarande.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede – Granskning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-03-26 § 78 om att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Granskning sker 9 april – 24 april 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Läs mer

detaljplan för Gamla Minnesten

Senast uppdaterad:

Publicerad: