Detaljplan för Gamla Minnessten, Öckerö 2:799 och del av 2:260

Intill gatan Skärhamnsås och Norgårdsvägen planeras för ca 25 bostäder i ett flerfamiljshus

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter inom fastigheten Öckerö 2:799 och del av Öckerö 2:260. Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen. Byggandet av flerbostadshus med lägenheter i olika storlekar och prislägen ökar utbudet av olika typer av bostäder och är en viktig faktor för att uppnå kommunens tillväxt- och bostadsförsörjningsmål.

Planområdet omfattar cirka 3500 m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, nära Norgårdsvägen, strax väster om gatan Skärhamnsås.

Detaljplanen bedrivs med standardförfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1973 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Samråd

Samråd för detaljplanen pågår 26 september – 17 oktober 2022. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida (denna sida): www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Kommunhuset (anslagstavlan, entréplan)

För öppettider: Se kommunens webbplats eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek

För öppettider: Se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0152_20-Missiv samråd.pdf Pdf, 165.8 kB. 165.8 kB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 15.3 MB. 15.3 MB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Plankarta_samråd.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Utredningar_samråd.pdf Pdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2022-09-23 09.45

Bildspel över Gamla Minnessten

Synpunkter

Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 oktober 2022. Skriv ” Gamla Minnessten, Öckerö 2:799 och del av 2:260” och diarienummer ”SB 0152/20” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Avd. för plan, fastighet och samhällsutveckling

475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Klara Kållberg

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: klara.kallberg@ockero.se

Anders Ohlsson

Avd. chef för plan, fastighet och samhällsutveckling

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: anders.ohlsson@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: