Detaljplan för Gamla Minnessten, Öckerö 2:799 och del av 2:260

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter inom fastigheten Öckerö 2:799. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling i ett kollektivnära läge. Vidare ingår det i detaljplanen att värna om befintlig topografi, gröna värden och kulturmiljövärden som är till gagn för närområdet och som berättar om öns historia och utveckling.

Själva planförslaget syftar också till att ange inriktning för arkitekturen, säkerställa god boendemiljö och främja en mobilitetslösning som fokuserar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bebyggelsen såväl som anslutande markområden inom planen ska ha god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet är beläget på sydvästra Öckerö, ca 100 m sydväst om Öckerö kommunhus. Planområdet omfattar cirka 3 500 m2.

Detaljplanen bedrivs med standardförfarande. Detaljplanen ersätter byggnadsplan från 1973 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Öckerö kommun. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Efter samråd

Samrådstiden pågick 26 september – 17 oktober 2022. I nuläget pågår arbete med sammanställning av inkomna synpunkter och svar på dem i en samrådsredogörelse samt förslag till revideringar av planhandlingarna.

Bildspel över Gamla Minnessten

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (växel)

E-post: petter.leyman@ockero.se

 

Oskar Roussakis

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Planhandlingar - samrådsskede

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0152_20-Missiv samråd.pdf Pdf, 165.8 kB. 165.8 kB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 15.3 MB. 15.3 MB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Plankarta_samråd.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-09-23 09.45
Dnr 0152_20-Utredningar_samråd.pdf Pdf, 14.8 MB. 14.8 MB 2022-09-23 09.45

Senast uppdaterad:

Publicerad: