Detaljplan för Gamla Minnessten, Öckerö 2:799 och del av 2:260

Bakgrund

Planbesked för planärendet lämnades 2014-10-14 (KS § 171). Kommunstyrelsen ställde sig då positiv till att pröva möjligheten att ändra användning inom området från a-allmänt ändamål till bostadsändamål. Detta i syfte att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 (KS § 205/20) om planstart för aktuellt ärende med syfte att pröva möjligheten att ändra användning från a-allmänt ändamål till bostadsändamål samt uppföra ett flerbostadshus inom planområdet.

Planförslag

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter inom fastigheten Öckerö 2:799. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling i ett kollektivnära läge. Vidare ingår det i detaljplanen att värna om befintlig topografi, gröna värden och kulturmiljövärden som är till gagn för närområdet och som berättar om öns historia och utveckling. Själva planförslaget syftar också till att ange inriktning för arkitekturen, säkerställa god boendemiljö och främja en mobilitetslösning som fokuserar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bebyggelsen såväl som anslutande markområden inom planen ska ha god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet omfattar cirka 3 400 m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, nära Norgårdsvägen, strax väster om gatan Skärhamnsås. Detaljplanen bedrivs enligt ett standardförfarande.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede – granskning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-03-26 § 78 om att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Granskning sker 9 april – 24 april 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkter från samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Bildspel över Gamla Minnessten

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 april 2024. Skriv ”Detaljplan för Gamla Minnessten” och diarienummer KS 2023/110 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

  • Mejladress: kommun@ockero.se
  • Vanlig post
    Öckerö kommun
    Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
    475 80 Öckerö

Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om tillstyrkande i kommunstyrelsen och sedermera antagande i kommunfullmäktige.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget:

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

Oskar Roussakis

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: