Ändring av detaljplan för Fotö fiskehamn sydöstra delen – Mekia

Bakgrund

I Översiktsplan för Öckerö kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-14 är området utpekat som ett utvecklingsområde för verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 213 om att ge positivt planbesked för att möjliggöra ändring i gällande detaljplan för att möjliggöra tillbyggnad av befintliga industribyggnader inom del av fastigheten Fötö 1:139. Ändringen avser ändrad markanvändning, från vattenområde till kvartersmark. Kommunstyrelsen beslutade 2024-03-26 § 77 om planstart för att inleda ett planarbete för området. Detaljplanen handläggs enligt ett standardförfarande. Detaljplanen handläggs som en exploatörsdriven detaljplan. Detaljplanen har diarienummer KS 2023/270.

Planbesked & Planstart

Beslut om positivt planbesked Pdf, 69.8 kB.

Beslut om planstart Pdf, 112.5 kB.

Planförslag

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra användningen från vattenområde till kvartersmark för att tillskapa ytterligare byggrätt inom planområdet. Planområdet utgörs av ett befintligt hamn- och industriområde och är beläget i sydöstra delen av Söö, inom Fotö fiskehamn. Planområdet omfattar ca 3 500 m2.

Planskede – Uppstartad

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta går planförslaget ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget såväl under kommande samråd som under granskning.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Planarkitekt

Oskar Roussakis

Telefon: 031-97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Planhandlingar

När samrådshandlingar för detaljplanen är klara kommer de finnas tillgängliga här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: