Detaljplan för Björkö 3:6 m.fl. - Tabor

Bakgrund

Fördjupad översiktsplan för Björkö antogs av kommunfullmäktige 2023-11-09. FÖP Björkö beskriver en jämn utbyggnadstakt av bostäder och verksamheter på Björkö till år 2040 och framåt. Genomförandet förutsätter att detaljplaner tas fram stegvis och FÖP Björkö har delats in i olika etapper för att tydliggöra i vilken ordning utbyggnaden ska ske. Utvecklingsområde B1 Tabor föreslås planläggas som en av de första etapperna. Kommunstyrelsen beslutade 2024-02-20 att ge avdelningen för Strategisk samhällsutveckling i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

Planförslag

Detaljplan för Björkö 3:6 m.fl. – Tabor ska pröva lämpligheten att möjliggöra för ca 100 nya bostäder i blandade boendeformer, främst i flerbostadshus. Planförslaget utgår från tidigare ställningstaganden i FÖP Björkö, vilket bland annat innebär att bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och befintliga topografiska förhållanden. Särskild vikt ska läggas vid att i möjligaste mån bevara platsens lummiga karaktär samt att visa hänsyn till kopplingen mot närliggande grön- och rekreationsområden. Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Björkö tätort och omfattar ca 100 000 m2.

Planskede – Uppstartad

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta går planförslaget ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget såväl under kommande samråd som under granskning.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

Planhandlingar

När samrådshandlingar för detaljplanen är klara kommer de finnas tillgängliga här. Vill du veta mer om planförslagets bakgrund och förutsättningar kan du ta del av innehållet i FÖP Björkö.

Planhandling FÖP BJÖRKÖ – Antagande.pdf Pdf, 51 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: