Detaljplan för Heden 1:477 - Spindeln

Bakgrund

I Översiktsplan för Öckerö kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-14 är området utpekat som ett utbyggnadsområde för bostäder och bedömningen var att området lämpar sig för ca 60 bostäder i flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-20 § 179 om att ge positivt planbesked för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med upp till 60 lägenheter inom fastigheten Heden 1:447. Förtätning i anslutning till ett befintligt bostadsområde anses vara förenligt med kommunens vision. Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-14 § 293 om planstart för att inleda ett planarbete för området. Detaljplanen handläggs enligt ett utökat förfarande. Detaljplanen har diarienummer KS 2023/267.

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 60 nya bostäder i flerbostadshus och radhus. Planområdet utgörs av ett grönområde och det är beläget i nordöstra delen av Hönö, strax nordväst om Hedens hamn. Planområdet omfattar ca 13 000 m2.

Planskede – Uppstartad

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta går planförslaget ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget såväl under kommande samråd som under granskning.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Planarkitekt

Oskar Roussakis

Telefon: 031-97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Planhandlingar

När samrådshandlingar för detaljplanen är klara kommer de finnas tillgängliga här.


Senast uppdaterad:

Publicerad: