Detaljplan för Hönö 3:4 m.fl. -Hemvärnsvägen

Bakgrund

I Översiktsplan för Öckerö kommun som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-14 är området utpekat som ett utbyggnadsområde för bland annat bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-26 § 181 om att ge positivt planbesked för att möjliggöra förtätning med tre nya enbostadshus inom fastigheterna Hönö 3:4, 2:348 och 2:266. Förtätning inom ett befintligt bostadsområde anses vara förenligt med kommunens vision. Kommunstyrelsen beslutade 2023-08-30 § 200 om planstart för att inleda ett planarbete för området. Detaljplanen handläggs enligt ett standardförfarande. Detaljplanen handläggs som en exploatörsdriven detaljplan. Detaljplanen har diarienummer KS 2023/155.

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning och uppförande av tre nya villor inom ett befintligt bostadsområde. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till omgivningen sett till placering, volym och utformning. Planområdet utgörs av befintliga villafastigheter och det är beläget i centrala delen av Hönö, mellan Hemvärnsvägen och Öckerövägen. Planområdet omfattar ca 3 000 m2.

Planskede – Uppstartad

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta går planförslaget ut på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget såväl under kommande samråd som under granskning.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Planarkitekt

Oskar Roussakis

Telefon: 031-97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Planhandlingar

När samrådshandlingar för detaljplanen är klara kommer de finnas tillgängliga här.


Senast uppdaterad:

Publicerad: