Checklistor

Checklista elev - inför nätbaserad undervisning

Förberedelse i skolan

 • Aktuella läromedel - ta hem viktigt undervisningsmaterial.
 • Chromebook - starta om din Chromebook så att den har möjlighet att uppdatera sig.
 • Chromebook - kolla så att den är hel och att den fungerar.
 • Laddningskabel - kolla så att den är hel och fungerar.
 • Hörlurar - ta hem vid behov.

Lektion online

 • Ordinarie schema gäller ni hittar schemat på Skola 24
 • Var hemma och sitt på en lugn plats där du inte blir störd
 • Du förväntas vara uppstigen, påklädd och iordninggjord precis som en vanlig skoldag
 • Kom i tid till din lektion, även om den är via datorn
 • Undervisningen sker i G-suite
 • Läraren tar närvaro i början och slutet av lektionen
 • När dagens lektioner är slut, gå igenom nästa dag så du är väl förberedd
 • Vid frågor kontakta din lärare via mejl
 • Kolla din Gmail varje dag
 •  

Google Meet

 • Mikrofonen ska vara avstäng
 • Om ni vill/ska prata så klicka på symbolen “räck upp handen” och inväntar att läraren ger er ordet.
 • Kameran ska vara på
 • Tänk på att inte ha fler flikar med fler möten öppna med olika möten igång

Om ni har tekniska problem, då vänder ni er till vår support

lena.hast.gustafsson@ockero.se

Överenskommelse mellan elev och skola vid lån av digital enhet

Öckerö kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommunen vill därför erbjuda eleverna att genom lån
disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet.

Regler för lån av lärverktyg

Vid lån av ett personligt lärverktyg i Öckerös kommunala skolor ansvarar både du som elev och du som vårdnadshavare för att lärverktyget används på ett ansvarsfullt sätt och att reglerna för användning och hantering följs. Lärverktyget ägs av Öckerö kommun och du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta lärverktyget så att äganderätten för Öckerö kommun riskeras.
Med lärverktyg menas det digitala verktyg för lärande som din skola använder och delar ut till sina elever, till exempel PC, iPad eller Chromebook.

Regler för användning och hantering

Människors lika värde, integritet och förbud mot personangrepp
När du använder lärverktyget ska du respektera människors lika värde och värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet. Internet gör det möjligt att kommunicera och utbyta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är du skolans ambassadör och ska därför
uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola.

Det innebär att eleven ska:

 • Använda ett vårdat språk
 • Visa respekt för andra människor
 • Respektera alla former av upphovsrätt

Det innebär att eleven inte får:

 • Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
 • Vidareförmedla personlig kommunikation utan skaparens medgivande.
 • Besöka internetsidor som innehåller material som kan anses stötande eller kränkande
  och inte har något med skolarbetet att göra. (Det senare gäller under skoltid). Öckerö
  kommuns nätverk har ett webbfilter som begränsar internet.·

Privat innehåll på lärverktyget
Du får ha program och annat innehåll för privat bruk på lärverktyget, men lagringsutrymmet ska i första hand användas till skolarbete. Blir lagringsutrymmet fullt kan du därför behöva rensa bort privat innehåll.

Lärverktygets operativsystem och programvaror

Vårdnadshavare/elev ansvarar för att lärverktygets operativsystem och programvaror inte manipuleras på ett otillåtet sätt. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på det digitala lärverktyget och installera på andra enheter (t.ex. hemma) om
inte skolan uttryckligen har gett tillstånd till detta.

Detta innebär att eleven inte får:

 • låsa upp eller manipulera utrustning, program och/eller operativsystem
 • installera andra operativsystem på lärverktyget än det som fanns med vid leverans
 • installera förbjuden eller piratkopierad programvara
 • kopiera programvara som finns på det digitala lärverktyget och installera på
  andra enheter (t.ex. hemma) om inte skolan uttryckligen har gett tillstånd till
  detta.

Det du gör med hjälp av lärverktyget kan kontrolleras på olika sätt. Personal på skolan kan be att få se innehållet på lärverktyget.

Skötsel, förvaring och transport

Vid lån av lärverktyg följer ett stort ansvar för skötsel, förvaring och transport. Du ska alltid hantera, förvara och transportera lärverktyget på ett säkert sätt så att det inte skadas eller försvinner – detta gäller både i och utanför skolan. Du får till exempel aldrig lämna lärverktyget obevakat på platser där det finns risk för att det kan bli stulet. När du
transporterar lärverktyget ska du alltid använda det medföljande skyddet. Eleven ansvarar för att lärverktyget finns i skolan alla skoldagar (gäller inte friluftsdagar eller motsvarande). Om eleven tagit hem verktyget från skolan ska det tas tillbaka med fulladdat batter i.

Skada, stöld eller förlust

För det digitala lärverktyget gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan. Om skador på lärverktyget eller tillbehör uppstår till följd av att du varit oaktsam, eller om det blir stulet/tappas bort när du inte förvarar det på ett säkert sätt, kan Öckerö kommun komma att kräva ekonomisk ersättning enligt Skadeståndslagen. Ersättningen beräknas utifrån verktygets ålder.
Blir verktyget stulet vid inbrott i skolan är det skolan som bär kostnaden. Går det digitala lärverktyget sönder eller skadas av en uppenbar olyckshändelse står skolan också för kostnaden.
Om det digitala lärverktyget skadas, eller på annat sätt förloras hänvisas eleven under denna tid till skolans övriga digitala verktyg tills elevens lärverktyg reparerats eller återfunnits.

Anmäl stöld eller förlust

Tappar du bort lärverktyget eller om det blir stulet ska du omedelbart anmäla det till skolan. Händer det på skolområdet så gör skolan en polisanmälan. Händer det utanför skolområdet är det du som vårdnadshavare som gör polisanmälan. Du lämnar sedan en kopia av
anmälan till skolan.

Funktionsfel, service och underhåll

Om lärverktyget får något slags funktionsfel eller skada ska du omedelbart anmäla det till skolan. Uppstår fel eller skada på lärverktyget så finns det personal på skolan som kan hjälpa till så att lärverktyget skickas till service .
Vårdnadshavare/elev får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på det digitala lärverktyget och inte heller märka det enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av det digitala lärverktyget. Vårdnadshavare/elev är skyldig att genast anmäla
skador eller fel till skolan. Vid behov har skolan rätt att få tillgång till lärverktyget för uppgradering av programvaror, service, funktionskontroll och underhåll.

När lånet upphör

Lånet för lärverktyget upphör när du avslutar din skoltid i kommunens skolor eller när du får möjlighet att låna ett nytt. Eleven kan då välja mellan att lämna tillbaka verktyget till skolan eller att köpa det.

Lämna tillbaka lärverktyget

När lånet upphör lämnar du tillbaka lärverktyget, inklusive originalladdare och eventuella tillbehör, till skolan. Lärverktyget ska vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normalt slitage eller skada som täcks av garanti. Om det uppkommer någon kostnad i
samband med återlämnandet, för till exempel skador och onormalt slitage, får du som elev eller vårdnadshavare själv stå för det.
När du lämnar tillbaka lärverktyget ska du få ett kvitto av skolan.
Mer information om inlämnandet fås i samband med inlämnandet.

Köpa ut lärverktyget

Från och med vårterminen 2020 kommer du när lånet upphör att kunna välja att köpa ut verktyget. Om du väljer att köpa lärverktyget baseras priset på motsvarande märke och ålder utifrån gällande marknadspriser.

Om du bryter mot reglerna

Om du bryter mot reglerna har skolan rätt att ta tillbaka lärverktyget alternativt stänga av det från vissa tjänster. Om det finns misstanke att du inte använder lärverktyget enligt reglerna har skolan också rätt att begära kontroll av webbläsarhistorik och lärverktygets innehåll. Vid
sådan kontroll ska skolan kontakta elev och vårdnadshavare. Tänk på att detta kan gå ut över ditt skolarbete. Vårdnadshavare informeras alltid om eleven är under 18 år.

Checklista för pedagog

 • Skapa Google Classroom till alla era klasser och/eller undervisningsgrupper.
 • Säkerställ att minst två lärare och din skolas Google-administratör / IKT-ansvarig pedagog har tillgång till varje Google Classroom, som ni skapar. Planera för hur ni bäst fördelar pedagoger i er skolas Google Classrooms. Det går att lägga till max 20 st personer med rollen lärare i ett Google Classroom.
 • Säkerställ att alla berörda pedagoger (lärarkollega, specialpedagog, speciallärare, elevassistent, modersmålslärare, studiehandledare) har tillgång till de klassrum, som de behöver finnas i.
 • Bekanta er med hur Google Classroom fungerar.
 • Bekanta er med användbara pedagogiska digitala verktyg inom Gsuite (ex Google Dokument, Google Presentationer, Google Formulär och Hangout Meet).
 • Bjud in vårdnadshavare i Classroom.
 • Säkerställ att ni kan använda de funktioner för kommunikation som vi ska använda i Unikum.

Tillsammans med eleverna

 • Undersök vilka av eleverna som har tillgång till nätverk hemma.
 • Säkerställ att alla elever känner till sin inloggning till Gsuite och Unikum (användarnamn och lösenord).
 • Säkerställ att elever känner till hur de använder digitala verktyg inom Gsuite (Google Dokument, Google Presentationer, Google Formulär, och Hangout Meet.
 • Säkerställ att eleverna är bekanta med Gmail, den kan användas som en kanal för att nå ut med annan, skolrelaterad information
 • Säkerställ att elever känner till övriga digitala tjänster de ska använda och hur de kommer åt dem.
 • Säkerställ att elever har fått med sig den utrustning som krävs för att jobba hemifrån:
  • Chromebook / iPad
  • Laddningskabel
  • Hörlurar/headset
 • Säkerställ att undervisnings-/klassgrupper är på plats i Extens, även för förskoleklass. För stöd kontakta skoladministratör. Detta för att underlätta att jobba och dela i Googles verktyg. Nyanställd personal måste läggas in i Extens.
 • Säkerställ att pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare har kunskap om vilka digitala lärplattformar och lärresurser som används i undervisningen.
 • Säkerställ att minst två lärare och en annan personal tex. IKT pedagog , NIT:are eller arbetslagsledare har tillgång alla Google Classroom som skapas. Planera för hur ni bäst fördelar pedagoger i skolans Google Classrooms.
 • Se till så att alla elever, som inte kommer till skolan, har tillgång till en digital enhet så att de kan följa undervisningen hemifrån.
 • Säkerställ att alla elever och lärare känner till sin inloggning till Gsuite Användarnamn (fornamn.efternamn@utb.ockero.se) och lösenord.
 • Säkerställ att lärare, elever och vårdnadshavare har kunskap om hur olika sorters assisterande teknik fungerar. (talsyntes, textuppläsning, röstinspelning).
 • Gör ett utskick till all pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare och uppmana dem att logga in på sitt konto i Unikum då all kommunikation sker via denna plattform. (användarnamn och lösenord).
 • Säkerställ att elevernas Chromebook / iPad är hela, välfungerande och att de har laddare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: