Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde – DP Land

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 att ge dåvarande avdelning för plan, fastighet och samhällsutveckling i uppdrag att upprätta en detaljplan för Södra Långesands industriområde. Detaljplan för Södra Långesands industriområde var föremål för samråd under tiden 1 juli – 14 augusti 2020. Efter samrådet fick avdelningen för strategisk samhällsutveckling i uppdrag av kommunstyrelsen att omarbeta och utöka syftet med planarbetet till att även innefatta föreslagen utveckling i positivt planbesked från 2022-06-21 (KS § 156) för Öckerö 1:804 m.fl.

Omtaget av planarbetet innebar att planområdet utökades till att innefatta Öckerö 1:804 m.fl. inklusive vattenområde. Omtaget innebar att ett nytt samråd (samråd 2 ) genomfördes samt att en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomfördes för detaljplanen. Efter granskningen föreslås vattenområdet uteslutas ur planområdet och hanteras i en separat detaljplan på grund av att vattenområdet behöver utredas vidare.

Planförslag

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och komplettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art närmast Hälsövägen samt industri och varvsverksamhet (produktion och reparation/service).

Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsidkare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för utvecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens utveckling i stort. Planförslaget ska tillgodose dessa behov och samtidigt öka tillgängligheten till värdefulla rekreationsområden i anslutning till planområdet.

Planförslaget är huvudsakligen förenlig med kommunens gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Planförslaget har bedömts riskera att medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättats i planarbetet.

Planskede – Antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2024-01-18 (KF § 6) att anta rubricerad detaljplan. Sammanträdesprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla 2024-01-24.

Antagandehandlingarna och bilagor finns tillgängliga på följande platser:

  • Kommunens webbplats www.ockero.se

Överklagandehänvisning

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte om:

  • beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
  • överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs och varför klagande vill att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Vid användande av ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Mejladress: kommun@ockero.se

Vanlig post
Öckerö kommun
Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
475 80 Öckerö

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast den 14 februari 2024.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring antagandet och överklagande kontakta:

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö