Folkhälsa

Öckerö kommuns folkhälsoarbete handlar om främjande och förebyggande insatser som är systematiska och målinriktade. Målet är att skapa god folkhälsa som är jämlikt fördelad över hela befolkningen.

Hur arbetar kommunen med folkhälsa?

Folkhälsoarbete kräver samverkan både inom kommunen och med andra aktörer. Mycket av kommunens arbete påverkar hälsan hos invånarna. Möjligheter till utbildning, arbete, varierad fritid och umgänge med nära och kära spelar en stor roll för vår hälsa. Vi påverkas också av hur förskolor, skolor och äldreboenden fungerar, hur bostadsområden och vägar planeras och sköts, hur grönytor, aktiviteter och kulturutbud utnyttjas och vilket stöd vi kan få i vardagen.

För att rikta in arbetet på de främsta behoven finns fem prioriterade områden för folkhälsan: Barn och ungas uppväxtvillkor, ensamhet bland äldre, läkemedelsanvändning, övervikt och fetma samt psykisk hälsa. Dessa områden har tagits fram genom en kartläggning av folkhälsoläget i kommunen 2019.

Den senaste kartläggningen av befolkningens hälsa i Öckerö kommun gjordes under våren 2019. Kartläggningens görs för att ge kommunen en samlad bild av befolkningens hälsa. Den ska också vara ett stöd för planering, uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med hälsan i befolkningen. Utifrån kartläggningen har det fattats beslut om fem fokusområden som ska prioriteras under mandatperioden 2019-2022: psykisk ohälsa, ensamhet bland äldre, övervikt och fetma, läkemedelsanvändning samt barn och ungas uppväxtvillkor. Dessa områden har valts med anledning av att det antingen har skett en försämring över tid eller att det varit hög ohälsa under en längre tid inom respektive område.

Kartläggning av folkhälsan 2023 Pdf, 712.8 kB.

Kartläggning av folkhälsan 2019 Pdf, 1.8 MB.

Kartläggning av folkhälsa 2014 Pdf, 1.1 MB.

Kartläggning av folkhälsa 2010 Pdf, 850.7 kB.

Kartläggning av folkhälsa 2006 Word, 7.4 MB.

Barn och ungas hälsa

Barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. En bra start i livet ger förutsättningar för framgång i skolan och för hälsa och välbefinnande. Barns hälsa påverkas också av strukturella faktorer som familjens sociala position och risker i miljön. För att förbättra folkhälsa för barn och unga arbetar Öckerö kommun med bland annat föräldrastöd, föreläsningar samt ungdomsinflytande. Frågor som rör barn och unga diskuteras även kontinuerligt i en grupp där folkhälsa, socialtjänst, skola, fritidsgård och etableringsenheten samverkar.

Familjecentralen Navet är familjernas mötesplats i Öckerö kommun. Hit är alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år välkomna. Hjärtat i familjecentralen är den öppna förskolan som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen med barn mellan 0-6 år. Ingen anmälan behövs och verksamheten är kostnadsfri.

I familjecentralen samarbetar pedagog, föräldrarådgivare (förebyggande socialtjänst), BVC-sköterskor och barnmorskor för familjens bästa. Föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar hålls i familjecentralen. Här erbjuds också olika aktiviteter anpassade efter familjernas behov och önskemål.

Inom föreläsningsserien Föräldrar Emellan och andra vuxna anordnar Öckerö kommun föreläsningar på aktuella teman. Syftet med föreläsningarna är att inspirera, motivera, utmana och stötta föräldrar och andra viktiga vuxna i sin föräldra-/vuxenroll. Föreläsningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan som görs på minasidor.ockero.se/foraldraremellan Länk till annan webbplats.. Besök vår evenemangskalender för att se vilka föreläsningar som är planerade.

För att unga i kommunen ska vara delaktiga ordnar vi olika aktiviteter där politiker och unga diskuterar frågor som berör dem. Detta sker bland annat genom Demokratiforum, där politiker och ungdomar möts för att prata om viktiga saker som rör unga. Vi ordnar även andra aktiviteter så som valstugetorg.

Äldres hälsa

I Öckerö kommun är en betydande del av befolkningen över 65 år. Förebyggande arbete är viktigt för att minska risken för skador hos äldre personer och för att främja en god hälsa hela livet. Ett exempel på hur kommunen arbetar hälsofrämjande och förebyggande för målgruppen äldre i kommunen är satsningen Senior sport school som är ett samarbete mellan kommunen, Riksidrottsförbundets och Idrottsutbildarnas regionala organisation och olika idrottsföreningar i kommunen.

Verksamheten är för deltagare från 60 år plus. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Öckerö kommun, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet.

Läs mer om Senior sport school på RF-SISUS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och under nyheter Öppnas i nytt fönster. på kommunens hemsida om när nästa termin startar.

Fysisk hälsa

Fysisk aktivitet är viktigt för att öka både den fysiska och psykiska hälsan. I Öckerö kommun visar statistik på att hälften av kommunens invånare lider av övervikt eller fetma. Detta motverkas bland annat med hälsosam kost och motion, men det kan också finnas andra orsaker. Alla människor bör helst vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter/dag. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t ex rask promenad. Fysiskt aktiva personer löper hälften så stor risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet minskar risken för högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer. Individer som är fysiskt aktiva löper också mindre risk för att drabbas av benskörhet, blodpropp och psykisk ohälsa.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept — FaR, är en medicinsk ordination med syfte att långsiktigt öka patienters fysiska aktivitet och där igenom förebygga eller behandla en rad olika sjukdomar. Receptet förskrivs av legitimerad sjukvårdspersonal exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Aktiviteterna här är kostnadsfria, har lågt pris eller är rabatterade för patienter med Fysisk aktivitet på recept.

Rörelseträning för vuxna

Genom kommunens aktivitetssamordnare erbjuds gratis träning för de som är i ny träningsform, senior, rehabiliterar sig eller vill träna i ett ostressat tempo. Under dessa tillfällen finns möjlighet till individanpassad träningoch extra guidning. Fokus är balans, smidighet och funktion. Läs mer här.

PULS

Puls är en rörelsesatsning för barn mellan 8-12 år som vill ge vårdnadshavare och barn verktygen för att tillsammans få en mer aktiv vardag med fokus på rörelseglädje. Kursen genomförs av Öckerö kommun i samarbete med Närhälsan Rehab och Nordic Wellness och består av tretton träffar för barn och två träffar för vårdnadshavare samt ett familjeevent. Läs mer här.

Psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i.

Ett växande folkhälsoproblem bland såväl unga som vuxna är stress och psykisk ohälsa. I vår kartläggning visar det sig särskilt att unga tjejer uppskattar sin egen psykiska hälsa som låg och att de ofta är stressade. HBTQ-personer har ofta sämre psykisk hälsa än övrig befolkning. En del stressfaktorer kan ses som naturliga delar av livet medan långvarig stress kan ha mycket negativa hälsoeffekter.

Orsaker till psykisk ohälsa är ofta flera och därför finns det flera åtgärder och flera aktörer. Allt ifrån vård och medicinering till ökat fysisk aktivitet eller planering av arbetsbörda i skolan kan hjälpa mot psykisk ohälsa.

Var kan jag få hjälp?

Om du mår dåligt och behöver hjälp vänder du dig till vårdcentralen i första hand.

Läs mer om psykisk ohälsa och hur du kan få hjälp från kommunen.

Du kan även besöka 1177.se Länk till annan webbplats. för att hitta vårdcentraler och andra mottagningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: