Ansök om plats i förskola

Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola i Öckerö kommun. Du kan ansöka om plats när ditt barn är 6 månader och tidigast 12 månader innan önskat placeringsdatum.

Ansöka om plats

Ansökan om plats i kommunal förskola görs via kommunens e-tjänst. Om du vill söka plats på en fristående förskola gör du det direkt hos de fristående verksamheterna.

Ansök om plats på förskola - Öckerö kommun (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Hitta förskolor

Det finns kommunala förskolor på sex av kommunens tio öar.

Rätt till en plats i förskola

Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Allmän förskola

Från augusti det år barnet fyller 3 år har barnet rätt att gå i allmän förskola. Allmän förskola innebär att barnet får gå 15 timmar i veckan eller minst 525 timmar per år utan avgift. Detta gäller även om du som förälder inte arbetar, är arbetssökande, studerar eller är föräldraledig med ett yngre syskon. Barn som redan går i förskolan behöver inte anmälas till allmän förskola.

Erbjudande om plats

Du som vårdnadshavare får besked om plats så fort en plats finns tillgänglig. Du behöver då tacka ja eller nej till platsen i e-tjänsten.

Tackar du nej till ert förstahandsval får ni ansöka på nytt.

Om vi inte kan erbjuda plats på den förskola som ni önskat i första hand försöker vi erbjuda plats på era andra alternativa önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som ni har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan där det finns lediga platser.

Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om vårdnadshavare tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en annan enhet, barnet placeras då i kö för omplacering.

I augusti har barn som vill byta till sitt förstahandsval förtur med undantag från barn som har ett syskon på den aktuella enheten. Den huvudsakliga perioden för byten mellan förskolor är under augusti-september.

Hur fördelas platserna?

Platserna i förskola fördelas enligt följande turordning:

Förtur på grund av särskilda skäl

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (SL 8 kap 7 §). Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl görs av vårdnadshavare till kommunen.

Beslut om plats i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd fattas av rektor efter individuell prövning. Rätt till förtur gäller även vid någon form av verksamhetsförändring.

Syskonförtur

När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet förtur dit om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Syskonförturen gäller för barn som lever i samma familj således är boende på samma folkbokföringsadress och tar inte någon särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte. Syskonet som redan går på den sökta förskolan måste ha en placering på förskolan nästa termin för att syskonförturen ska gälla.

Ålder

Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer. När syskon ansöker samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

Uppsägning av plats

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att säga upp platsen om ni inte längre behöver den. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Vid flytt från Öckerö kommun till annan GR-kommun som har skrivit på samverkansavtal har vårdnadshavarna rätt att behålla platsen i Öckerö kommun till dess att den nya hemkommunen (folkbokföringskommunen) har erbjudit en plats, dock max fyra månader. Detta under förutsättning att vårdnadshavaren har ansökt om plats i den nya hemkommunen. Om ingen ny ansökan görs i den nya hemkommunen avslutas platsen 1 månad efter flytt till annan kommun. När plats har erbjudits av den nya hemkommunen upphör rätten till plats i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: