Detaljplaner

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Innan en detaljplan kan antas och vinna laga kraft utreder kommunen platsen och förutsättningarna. De som berörs av planen får också möjlighet att inkomma med synpunkter.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen ligger bland annat till grund för prövning av bygg- och marklov.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas regleras främst i plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen anger också hur samråd och granskning ska gå till för att du som är berörd eller intresserad ska kunna påverka och lämna synpunkter på förslagen.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts. Detaljplanen ska alltid bestå av en plankarta med planbestämmelser, en planbeskrivning samt granskningsutlåtande. Detaljplanen ska också innehålla aktuellt kartunderlag i form av grundkarta eller primärkarta. Ofta ingår även illustrationskarta och samrådsredogörelse. Övriga handlingar som kan utgöra underlag för detaljplanen är exempelvis program, miljökonsekvensbeskrivning samt andra utredningar som är nödvändiga för planens framtagande.

Gällande detaljplaner

För att se gällande detaljplaner inom Öckerö kommun kan du följa denna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. länk till vårt kartverktyg. För att hitta området du är intresserad av, kan du söka på adressen i sökfältet i högra hörnet. För att visa detaljplanen som gäller för området:

  • Klicka på Gällande planer i vänstra spalten
  • Klicka på symbolen till höger om Detaljplaner i listan nedanför
  • Klicka på informationssymbolen högst upp på sidan som visar bokstaven i i en cirkel
  • Klicka sedan på området du är intresserad av så kommer en ruta upp med information och länk till gällande detaljplan.

Upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan du ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen. Ärendet handläggs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet och beslutas i politisk instans. Planbeskedet är ett tidigt principbeslut. Beslut om planbesked är positivt eller negativt och kan inte överklagas.

Ett planbesked innebär att kommunen lämnar besked om en planläggning kan komma att inledas för det aktuella området eller inte. De synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan komma att leda till att planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en detaljplan slutligen upprättas eller antas och är därför inget slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning (byggnadsarea, höjd, våningsantal). För vägledning eller frågor om ansökan vänligen kontakta någon av kommunens planarkitekter.

Blanketten skickas till:

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

475 80 Öckerö

eller via e-post till diarium.sb@ockero.se

När kommunen fått in en komplett begäran om planbesked ska beslut i ärendet lämnas inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat. Vid positivt beslut lämnas också information om en ungefärlig tidpunkt för när planen kan antas. Om det under planläggningen visar sig att åtgärden av olika skäl inte är lämplig att genomföra kan planarbetet komma att ändra inriktning eller avbrytas.

Kommunen tar ut en avgift för behandling av planbeskedet enligt SKR:s plan- och bygglovstaxa.
Plantaxa för Öckerö kommun Pdf, 331.2 kB.

Planprioritering 2023-2024

Den 30:e maj beslutade Kommunstyrelsen om planprioritering för 2023-2024. Planprioritering 2023-2024 är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att klargöra vilka detaljplaner som Öckerö kommun avser arbeta vidare med och starta upp under åren 2023 och 2024. Inför det att varje enskilt planärende påbörjas kommer dock en separat planstart för det specifika planärendet att genomföras.

I planprioriteringen för 2023-2024 anges totalt 18 planer, varav 6 är pågående planer, 6 är planer med planstart under 2023-2024 och 6 är planer i reservlistan för planstart under 2023-2024. Av de 6 planer med planstart under 2023-2024 avses 4 planer vara kommundrivna och 2 planer vara exploatörsdrivna. Av de 6 planer som är i reservlistan för planstart under 2023-2024 avses 4 planer vara kommundrivna och 2 planer vara exploatörsdrivna.

Den fördelning som föreslås är en förutsättning för hur arbetet avses bedrivas under 2023-2024. Det innebär att om en kommundriven detaljplan med planstart 2023-2024 inte påbörjas ersätts den av en av de kommundrivna detaljplanerna på reservlistan och om en exploatörsdriven detaljplan med planstart 2023-2024 inte påbörjas ersätts den av en av de exploatörsdrivna detaljplanerna på reservlistan.

Under hösten 2023 fortsätter arbetet med planprioriteringen och då avses de positiva planbesked och övriga planuppdrag som finns i den senast beslutade planeringslistan (2021-09-17) hanteras. I samband med detta arbete avses planprioriteringen revideras och aktualiseras genom ett nytt beslut i Kommunstyrelsen i slutet av 2023 eller början 2024.

Planprioritering 2023-2024 Pdf, 339.1 kB.

Pågående detaljplaneprocesser

Här nedanför hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram. Det betyder att de handlingar du hittar fortfarande är förslag som ännu inte antagits. Planerna kan också hittas via kartfönstret ovan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö